times Georgia Guidestones

22 aug 2021 01:13 - 22 aug 2021 01:14 #1


De Georgia Guidestones zijn grote granieten zuilen op een heuvel in Elbert County, Georgia, VS. Soms worden ze een "Amerikaans Stonehenge" genoemd.

Op de granieten zuilen staat een bericht, waarin tien hoofdpunten worden weergegeven in acht talen. Het bericht bestaat uit aanwijzingen voor de overlevenden van een toekomstige apocalyps die een nieuwe en vooral betere beschaving moeten zien op te bouwen. De structuur zelf is tegelijkertijd een kompas, kalender en klok.

Over het ontstaan van het monument bestaat veel geheimzinnigheid: het is niet duidelijk wie ertoe opdracht heeft gegeven en waarom, hetgeen heeft geleid tot verschillende speculaties, theorieën en scenario's over samenzweringen en samenzweringstheorieën.De constructie
Het bouwwerk is rond de zes meter hoog, en is gemaakt van zes granieten platen die samen meer dan 200 ton wegen. In het midden staat een granieten plaat met vier stenen eromheen. Een dekplaat rust op de vijf platen, die astronomisch zijn uitgelijnd. In de nabijheid bevindt zich nog een plaat, op een kleine afstand ten westen van het bouwwerk. Deze steen levert enkele aantekeningen over de geschiedenis en de functie van de Guidestones. Hierop staat onder meer vermeld dat de constructie werd geplaatst op 22 maart 1980 in opdracht van een of meer onbekende personen onder het pseudoniem 'R.C. Christian'.

Het ontstaan
Er bestaat veel onduidelijkheid over de opdrachtgever en de bedoeling, omdat de enige nog levende man die zegt de opdrachtgever R. C. Christian ontmoet te hebben, beloofd heeft niets te zeggen. Christian, die niet zijn echte naam gaf, vertegenwoordigde volgens hem een 'kleine groep van loyale Amerikanen'. De constructie begon in de zomer van 1979. Christian betaalde het land en de constructie, maar droeg het monument later over aan Elbert County.

Begin september 2014 werd gemeld dat een inkeping uit 2009, gemaakt op de Engelstalige steen, was opgevuld met een stenen blok met de inscriptie "20" en "14". Op 25 september 2014 verwijderde een ambtenaar van Elberton het blok. Nadat hij dit op de grond had gegooid werden er vier extra markeringen zichtbaar: "8", "16", "MM" en "JAM". Het blok werd vervolgens kapotgeslagen op het terrein en de stukken werden uitgedeeld aan de omstanders. In de graniet- en marmerindustrie staat "MM" voor "fabrikant van granieten gedenktekens, monumenten en markers". Het is een merkteken voor gecertificeerde producten en diensten in de industrie. De term "JAM" staat voor "Joint Annual Meeting" en wordt gebruikt door vele bedrijfstakken, waaronder de graniet- en marmerindustrie. Het betekent dat de betreffende sector een jaarlijks congres organiseert.

Berichten op de Georgia Guidestones

De vier staande stenen platen hebben op elke zijde een bericht in een afzonderlijke taal. Vanaf het noorden linksom (tegen de klok in) lopend, leest men berichten in het Engels, Spaans, Swahili, Hindi, Hebreeuws, Arabisch, Klassiek Chinees en Russisch.

Hieronder de Engelstalige versie:

Maintain humanity under 500,000,000
In perpetual balance with nature
Guide reproduction wisely —
Improving fitness and diversity
Unite humanity with a living
New language
Rule passion — faith — tradition
And all things
With tempered reason
Protect people and nations
With fair laws and just courts
Let all nations rule internally
Resolving external disputes
In a world court
Avoid petty laws and useless
officials
Balance personal rights with
Social duties.
Prize truth — beauty — love —
Seeking harmony with the
Infinite
Be not a cancer on the earth —
Leave room for nature —
Leave room for nature
Een korter bericht, in Egyptische hiërogliefen, Babylonisch, klassiek grieks en Sanskriet zegt: 'Let these be guidestones to an age of reason'.Het monument trekt veel bezoekers, van gewone toeristen tot en met New Agers. Al voor het monument gereed kwam was het omstreden, onder de plaatselijke bevolking, maar ook bij bijvoorbeeld Christenen die in de teksten niet veel goeds zagen.

De aard van het monument, de geheimzinnigheid rond het ontstaan en de ingegraveerde teksten hebben geleid tot allerlei speculaties en samenzweringstheorieën. Een Amerikaanse activist, Mark Dice, schrijver van het boek 'The Resistance Manifesto', bracht het in verband met een geheim Luciferisch genootschap dat uit is op een Nieuwe Wereldorde, waarin de wereldbevolking is gedecimeerd. De Guidestones zijn de Tien Geboden van deze wereldorde.

Een andere samenszweringstheorie ziet de hand van de Rozenkruizers. Volgens Jay Weidner is de naam R.C. Christian een eerbetoon aan de mythische oprichter hiervan, Christian Rosenkreuz. De Guidestones dienen als instructies voor de overlevenden, aldus Weidner.

Trivia
De weduwe van John Lennon, Yoko Ono, leverde een song ("Georgia Stone") over het monument aan een tribuut-album voor componist John Cage
Bijlagen
22 aug 2021 01:37 #2
Het mysterie van de Georgia Guidestones

Door: Franklin ter Horst


Boven op één van de hoogste heuvels in Elbert County in de Amerikaanse staat Georgia staat een reusachtig granieten monument.


In acht verschillende talen zijn in vier stenen, elk met een hoogte van 5.80 meter, die een gemeenschappelijke dak-steen dragen, tien richtlijnen of geboden gegraveerd. Het monument wordt aangeduid als De Wegwijzers van Georgia of ook wel als Het Amerikaanse Stonehenge. De oorsprong van het eigenaardige monument is in nevelen gehuld, want tot op de dag van vandaag weet niemand de echte identiteit van de man die opdracht heeft gegeven tot de bouw ervan. Wel is duidelijk dat de stenen in relatie staan tot de occulte hiërarchie, die de wereld waarin we leven, domineert. In juni 1979 bezocht een onbekende vreemdeling het kantoor van de Elberton Granite Finishing Company en gaf de opdracht voor de bouw van dit monument met daarop een tekst in acht talen en een soort tien ‘geboden’om de mensheid een boodschap door te geven. De man identificeerde zichzelf als R.C. Christian, maar het werd al snel duidelijk dat dit niet zijn echte naam was. Hij zei dat hij een groep mensen vertegenwoordigde, die de mensheid iets wilde aanbieden dat zou dienen als wegwijzer voor de toekomst.

In de openbare bibliotheek van Elberton is een brochure gevonden geschreven door de man die zichzelf R.C.Christian noemt. In de brochure wordt uitgelegd dat de Georgia Guidestones zijn opgericht ter nagedachtenis van Thomas Paine en figuur met een zeer occulte achtergrond. De bedoeling van Paine was het joods-christelijke gedachtegoed, te vernietigen. Deze Paine heeft een boek geschreven met als titel "The Age of Reason" (het tijdperk van de rede). De Wegwijzers van Georgia worden tot op vandaag gebruikt voor occulte ceremonies en mystieke vieringen

De ‘tien geboden’ op de stenen zijn;

Houd het aantal mensen onder de 500 000 000 (500 miljoen), zodat een evenwicht met de natuur bereikt wordt.
Stuur de voortplanting op een manier, zodat de gezondheid en diversiteit wordt verbeterd.
Verenigt de mensheid onder een nieuwe levende taal.
Beheers driften, geloof, traditie en alle dingen door een gematigde redelijkheid.
Bescherm de landen en volken met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.
Laat alle volken hun eigen zaken regelen, maar laat ze hun onderlinge geschillen oplossen voor een wereldrechtbank
Vermijd onnodige regels en onbruikbare ambtenaren
Weeg persoonlijke rechten af tegen sociale plichten.
Beloon waarheid, schoonheid en liefde, en zoek naar harmonie met het oneindige.
Wees geen kankergezwel op deze aarde. Laat ruimte voor de natuur.


Het eerste ‘gebod’ is volledig in overstemming met het depopulatieplan van de Elite. Wanneer de bevolking van de aarde beperkt moet worden tot 500 miljoen, betekent dit dat er 6 miljard mensen moeten verdwijnen. Op de Georgia Guidestones is sprake van de oprichting van een wereldrechtbank. Momenteel is men druk doende met het oprichten van een internationale criminele rechtbank en een wereldregering. De verwijzing naar de natuur grijpt vooruit op de milieubeweging van de jaren negentig en "het zoeken van harmonie met het oneindige" vindt zijn weerklank in de huidige inspanningen om het joods-christelijke geloof te vervangen door een nieuwe spiritualiteit.De boodschap op de stenen liep ook vooruit op het huidige streven naar duurzame ontwikkeling. Dit sluit weer aan bij de tekst van het Handvest voor de Aarde (Earth Charter).Dit is samengesteld onder de leiding van de voormalige Sovjet leider Michael Gorbatsjov en Maurice Strong. Ook hierin ligt de nadruk op dezelfde zaken: Beheersing van de voortplanting, wereldregering, het belang van de natuur en het milieu, en een nieuwe spiritualiteit.De gelijkenis van de ideeën die zijn gegraveerd in de Georgia Guidestones, en de zaken die worden aangehangen in het Handvest voor de Aarde, duidt aan dat beide uit een gemeenschappelijke bron putten. De wereld gaat toe naar een wereld waarin het Beest de macht krijgt, Gods tegenstander die een beperkte tijd zal krijgen te regeren.

De stenen van Georgia bevestigen dat een geheime groep mensen van plan is om

(1) de wereldbevolking dramatisch in aantal terug te brengen. Men wil een leefbare aarde creëren door de aarde te ontvolken. Miljoenen slachtoffers tellen niet, want er zijn te veel mensen op aarde! Dit programma wordt door de Elite "Depopulating the Earth" genoemd. (1) Het zijn satanisten die dit soort plannen uitbroeden.

(2) het milieubewustzijn te promoten,

(3) een wereldregering op te zetten.

(4) een nieuwe spiritualiteit te promoten (vernietiging van het joods-christelijke gedachtengoed)De opdracht tot de bouw van de Wegwijzers van Georgia komt ongetwijfeld uit de hoek van de Nieuwe Wereld Orde. De leiders hiervan worden geleidt door duistere geestelijke krachten. Als men de aard van deze duistere krachten niet verstaat, is het onmogelijk de ontwikkelingen van de gebeurtenissen in deze wereld te begrijpen.Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste Amerikanen nog nooit van de Georgia Guidestones en hun boodschap voor de mensheid hebben gehoord. Dat geeft aan de mate waarin de samenzweerders nu reeds de publieke opinie in Amerika onder controle hebben.Het gat dat u ziet werd geboord in de middelste steen, zodat men hierdoor te allen tijde de noordpoolster kan zien. Dit was één van de eisen die door R.C. Christian werd gesteld bij de bouw van het monument. De stand en de beweging van de hemellichamen nemen voor occultisten en diverse godsdiensten een belangrijke plaats in binnen hun religieuze ceremonies.

Het gaat bij de NWO-samenzwering om een revolutionaire wereldmacht, die door kunstmatig in het leven geroepen, elkaar bestrijdende ideologieën en via revoluties en oorlogen de wereldmacht wil bemachtigen. In alle ‘uitgelekte’ Illuminatie-programma’s blijkt de verzwakking, resp. uitroeiing van het geloof in de Bijbelse Jezus, als een der belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het "Grote complot". Dat ze daarbij de Bijbel en Jezus manipuleren past geheel in hun doelstelling.De door de Illuminatie op touw gezette oorlogen zijn uiteindelijk bedoeld om de wereld te laten schreeuwen om vrede. Dat kan- zeggen zij- alleen maar onder gezag van een "Wereldregering" onder aanvoering van een "Wereldleider". Het plan hiervoor ligt al geruime tijd klaar maar de wereld "schreeuwt" nog niet om vrede dus zal er nog de nodige ellende ‘georganiseerd’ moeten worden.De doelstelling van satan is het stichten van chaos en oorlogen overal op aarde om zodoende de weg te bereiden voor de opkomst van zijn grote man, het beest de antichrist. De doeleinden van de Illuminaten bestaan uit het opheffen van alle regeringen, de vernietiging van het christendom en de stichting van een Wereldregering met Lucifer, de god der vestingen, op de wereldtroon. De samenzweerders zijn achter de schermen aan het werk om Jeruzalem tot het hoofdkwartier te maken van de NWO met hun Beest als god in de Tempel. Openbaring 17 laat zien dat er een satanisch religieus systeem zal heersen over alle rassen, volken, stammen en talen, en vol zal zijn van gruwelen en onreine dingen. Het zal een herleving zijn van de mysteriereligie van het oude Babylon.De in Genesis 10:8-9-10 genoemde Nimrod was de eerste die na de zondvloed ‘een gewelddadig gezag en heerschappij vestigde, de eerste despoot, de grondlegger van alle koningschap en tirannie. In een groot aantal bijbelteksten in het Oude en Nieuwe Testament komt de naam Babel/Babylon voor. Babel is de weergave zoals die in het Oude Testament voorkomt; Babylon die van het Nieuwe Testament. Babel, wat in het Hebreeuws "Verwarring" betekent, vormde het begin van de menselijke heerschappij op aarde, na de zondvloed. In de taal van Assur weergegeven, betekent Babel ‘Bab-ili’wat betekent: poort van God. Dat geeft Babel als het ware een dubbele betekenis. Daar waar mensen menen God te dienen, worden ze door het misleidende van Babel verward en komen ze niet bij God terecht, maar blijkt juist Zijn tegenstander hen in hun macht te hebben. Reeds vanaf het begin is Babel bekend geworden als de stad die zich tegen alles verzette wat maar iets met God te maken had. Babel is het grote voorbeeld van de opstandigheid van de mens tegen God.

Alziend oog doden

Als het duistere plan van de Elite gaat slagen dan zal het komende beest de wereld niet eens hoeven te dwingen om zijn merkteken te aanvaarden. De mensheid zal er zelfs wanhopig naar verlangen omdat men onwetend is van het lot dat dit met zich meebrengt. Maar tegenover het duivelse plan van Satan staat de raad van God. God wil dat niemand verloren gaat.

Zijn woorden klinken na in Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Bijlagen
22 aug 2021 11:43 - 23 aug 2021 06:25 #3
Nu wil ik toch even inpikken op het laatste stukje van vorige post.
Puur theologisch verwijst Babel voor mij naar Atlantis.
De Thora, ook gespeld als Tora of Torah (Hebreeuws: תּוֹרָה), zijn de eerste vijf boeken van de Tenach (Hebreeuwse Bijbel) is een samenraapsel uit dezelfde Chaldeeuwse geschriften, waarvan de originele vernietigd zijn, of verloren gegaan op een andere manier.
Misschien iets gelijkaardig als de uitdrijving van de Joden waarvan sprake in de bijbel.
Ook wel de diaspora genoemd.
Dit is een van de oudste restanten van een oude beschaving.
de godfather van alle beschavingen wat mij betreft.
En omdat alle latere beschavingen hier hun basis vinden kom je dus deze naam regelmatig tegen.

Babylon naar een koloniale periode van India.

 Babel (Hebreeuws) Bābāh Door de symbo­li­sche bete­kenis van de Toren van Babel hoopte men de godheid te bereiken of te reali­seren, als een huis van inwij­ding, een toegangsweg, een poort, een opening of ingang naar het godde­lijke. Tarot­kaart De Toren.De toren zelf, het gebouw, was speciaal gebouwd om ruimte te bieden aan inwij­dings­ka­mers en als bescher­ming van de cere­moniën die er plaats zouden hebben. Het zou tevens een symbool van archi­tec­tuur moeten zijn voor het oprijzen naar de hemel. Had de toren een godde­lijke of kwaad­aar­dige bete­kenis? Was het een product van hoog­har­tige trots en zelf­vol­daan­heid of een van gees­te­lijke aspi­ratie? Het doet denken aan de Tarot­kaart De Toren en het verhaal uit de sprookjes van Duizend-en-één-nacht waarin de bouw van een paleis bijna klaar was, er hoefde alleen nog maar het ei van een Rok-vogel hoog in de koepel te worden opge­hangen, maar toen dan einde­lijk het ei als laatste werd opge­hangen — waarmee het werk zou zijn voltooid — stortte het gehele paleis in. Het is het werk van de zwarte magiër die van beneden naar boven werkt, wat niet-duur­zaam is, en wanneer dat dan eenmaal de hemel raakt uiteen spat. Als zo’n toren en systeem door adepten van het pad van de linker­hand zou worden gebruikt om verwar­ring te zaaien, is dat één ding, maar als de toren en zijn inwen­dige mysteriën onder het gezag van adepten van het pad van de rech­ter­hand zou worden gebruikt, is dat iets heel anders. De schrijver van de passages over de bijbelse Toren van Babel zag duide­lijk alleen maar het werk van de adepten van het pad van de linker­hand voor zich. De Atlantiërs waren berucht om hun magi­sche krachten, verdor­ven­heid en onacht­zaam­heid voor goden en deze geschie­denis is bewaard gebleven in vele legenden, zoals die van de Toren van Babel, die is geba­seerd op veel oude Chal­deeuwse geschriften. De legen­da­ri­sche verhalen over de prehis­to­ri­sche kwaad­aar­dige reuzen die oorlog­voeren tegen de hemel komen we in elke mytho­logie tegen. En de over­win­ning van die reuzen, in elk geval in enkele van deze verhalen, leidt dan tot een taal­kun­dige verwar­ring — het bete­kent het uiteen­vallen en de versprei­ding van een groot raciaal deel van de mens­heid.


 

Babylon [In het Assy­risch ‘poort van de goden’] Een oude en beroemde stad aan de oevers van de Eufraat waarvan wordt gezegd dat die is gesticht door de Assy­ri­sche monarch Ninus of zijn legen­da­ri­sche echt­ge­note Semi­ramis. In oude tijden was het een knoop­punt waar­van­daan brah­maanse esote­ri­sche wijs­heid van India zich verspreidde over het Midden-Oosten. Zijn kosmo­gonie vormt een verbin­ding tussen die leringen en de kosmo­gonie van de Hebreeuwse Bijbel.


PS, ik vergat de bron t vermelden
theosofie.info/woordenlijst/B1A.htm#B3

En de oprichter van de site bevestigde mij schriftelijk. dat iedereen inhoud mag kopiëren.
22 aug 2021 17:00 #4
Blijft een bijzonder iets
23 aug 2021 06:34 #5
Zo is bvb Lucier positief, maar pas later verketterd door de Christenen.
Een andere naam is Samael.
Onder deze naam word duidelijk waarom de kerk deze engel niet wilde.
Hij is deel van aardsengel Michael.
Het deel Michael is naar de hemel gegaan, het deel Samael bleef op aarde.
het is de enige engel die zelf kan nadenken, en beslissingen nemen.
dat past niet in de Joodse leer, want daar is een Engel een instrumend die geïnstrueerd word door God om een boodschap over te brengen op aarde.
Deze is ook zo geprogrammeerd om daarna te stoppen, niets meer te doen dan wachten tot God hem opnieuw nodig heeft.
Waarchijnlijk had Christendom (Christus) hier op ingespeeld om ook de Joden aan boord te krijgen, want zijn doel was destijds om de geloofsoorlogen te stoppen en al die strijdende geloofsovertuigende mensen een geloof te bieden waar iedereen zijn gading in vond.
dat vind je dan weer terug onder de naam Shemal.
U moet er maar eens grasduinen.
Bovenstaand artikel is in elk geval ingegeven door een Christelijke religie.Lucifer

(Latijn) Licht­brenger [vgl. Grieks Phōsphoros; of Eosp­horos brenger van de ochtend­sche­me­ring].

De planeet Venus (zie foto), de morgen­ster. Lucifer is de licht­brenger naar de aarde, niet alleen fysiek als de schit­te­rendste van de planeten, maar ook in een mystieke zin. In mystieke zin is hij het hoofd van die lagere machten of logoi waarvan wordt gezegd dat zij in opstand kwamen tegen de hoge hemel en naar beneden werden geworpen in de bodem­loze afgrond — de zoge­naamde oorlog in de hemel en de val van de engelen. Deze alle­gorie wordt ook in de legenden met betrek­king tot Prome­theus genoemd, als de hindoe Maha­sura die rebel­leert tegen Brahmā en door Śiva in patala wordt geworpen en als de Scan­di­na­vi­sche Loki. In het cycli­sche verloop van evolutie moet de geest eerst afdalen of betrokken worden bij diffe­ren­ti­atie en de werelden van de stof, zodat werelden en wezens kunnen worden voort­ge­bracht en ontwik­keld. De logoi die aldus het licht brengen kunnen alle­go­risch worden verge­leken met Prome­theus die het licht stal en het beroep dat ze doen op de vrije wil kan worden geïnter­pre­teerd als evolu­ti­o­nair verzet, dat toch ook hun karmi­sche functie en plicht was.

Lucifer is in de latere Westerse theo­logie veran­derd in een syno­niem voor de Kwaad­aar­dige of de Duivel. Als de god Jehovah de hoogste God was geweest, wat deze joodse stamgod niet was, zou elke macht die hem zou weer­staan moeten worden gezien als zijn tegen­stander. En dat geldt ook voor de lering met betrek­king tot de imma­nente Christus, die niet alleen in de wereld is maar in elk indi­vi­dueel persoon, wat zeker niet zomaar in over­een­stem­ming te brengen is met de leer van verlos­sing door te geloven in een verlosser van buiten, toen die werd veran­derd in een Verleider en de mens inspi­re­reerde om op een zondige manier in opstand te komen tegen God. Lucifer is in een erg werke­lijke bete­kenis het zelf­be­wuste denken van de mens, dat ook een verleider en verlichter is — verleider in zijn lagere aspecten en verlichter en inspi­reerder in zijn hogere.

Zie ook Mana­saputra’s; Prome­theus; Satan

theosofie.info/woordenlij...2.htm#L127

Samaël

(Hebreeuws) Sammā’ēl

In de Hebreews-Chaldeeuwse Kabbalah is hij de Prins van Duisternis, de Engel van de Dood of het Gif en heerst over zeven verblijfplaatsen met de naam Sheba‘ Ha-yechaloth, wat gebieden van onze bol zijn. Toch zijn deze zeven verblijfplaatsen of helse gebieden de lagere zeven van de tien graden die de woonplaatsen zijn van de wezens die de vierde of laagste wereld van de Kabbalah bewonen, waarvan Samaël wordt geacht de hiërarch of prins te zijn. Deze vierde of laagste wereld van de klippoth (schillen) is onderverdeeld in tien graden die de laagste hiërarchie van het kabbalistische stelsel vormen en komt overeen met de tien sefiroth. Deze tien gebieden van de wereld van de schillen worden opnieuw onderverdeeld in drie hogere of relatief onstoffelijke en zeven lagere, stoffelijke of helse sferen; en van deze zeven zou Samaël de hiërarch of heerser zijn. De Talmoed verklaart echter dat ...


... en Samaël wordt daarin ook gelijk gemaakt aan de bijbelse slang van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad. Hij wordt ook de hoogste van de Draken van het Kwaad genoemd en wordt onder de mensen verantwoordelijk gehouden voor de hete en verschroeiende woestijnwind — de simoom. Samen met Lilith wordt hij gezien als het Boosaardige Beest (hiwyai’ bisha’).

Aldus is Samaël ...


... dat wil zeggen, de Boom van Kennis van Goed en Kwaad. Wanneer Blavatsky de Hebreeuwse termen verklaart zoals die in de theosofische zevenvoudige onderverdeling van de menselijke beginselen worden gebruikt, is Samaël gelijk aan kama, de zetel van begeerte en emotionele energie (SD 2:378). Toch is er ook een ander aspect aan Samaël:


Precies zoals alle andere kosmische krachten of energieën is Samaël duaal of tweevoudig en bezit in zijn hogere aspecten goddelijke en in zijn lagere aspecten stoffelijke of helse eigenschappen. Op dezelfde manier is kama niet alleen in de natuur maar ook in de mens een abstract en onpersoonlijk natuurlijk beginsel met een goddelijke en een stoffelijke kant en is daarom in essentie noch goed noch slecht vanuit een menselijk standpunt gezien, maar wordt dat wanneer het wordt gebruikt of misbruikt door het denken van de mens.

Zie ook Shemal
Mods: Lexie026RonaldGEERTVB

Inloggen

Favorieten

  • Geen berichten om weer te geven.

Uit het archief....

What's wrong with the world

Partner

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers